งานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน.pdf

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน.pdf

แผนการจัดการความรู้.pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.pdf

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์.pdf

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร.pdf

แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ.pdf

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf