งานนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     + แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 .pdf

     + แผนการจัดการความรู้.pdf

     + แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย.pdf

     + แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน.pdf

     + แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการการบริการวิชาการ.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย.pdf

     + แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

     + แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ.pdf

     + แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf

     + แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

     + รายงานผลการสำรวจ การรับรู้และเข้าใจทิศทางของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1.pdf

     + รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .pdf