บทความด้านมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2

บทความด้านมนุษยศาสตร์HUM001  การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้เกมจับคู่ภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - นลธวัช คชสิทธิ์ 1-10.pdf

HUM002 การเพิ่มทักษะการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นด้วยประโยคลิ้นพันภาษาญี่ปุ่น(早口言葉)ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - วิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย 11-17.pdf

HUM003 ความหมายและการใช้สำนวนขอโทษในภาษาญี่ปุ่น - ปวีณา การรัมย์ 18-28.pdf

HUM004 การใช้ภาษาในนวนิยายเกย์ของ Pridybliss - พชรพล สระน้อย 29-38.pdf

HUM005 การใช้โวหารในงานเขียนสารคดี ของ อรสม สุทธิสาคร - กุลธิดา เนตสุวรรณ์ 39-48.pdf

HUM006 การใช้โวหารในงานเขียนสารคดีเรื่อง เอเชียใต้พระเจ้าไม่หลงลืมแผ่นดินไม่เลือนราง ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ - อานันต์ ชาญเดช 49-60.pdf

HUM007 การสื่อความหมายในเพลงประจำจังหวัดกระบี่ - ศิริพร แซ่ตัน 61-70.pdf

HUM008 การใช้ภาษาในสติ๊กเกอร์ไลน์ - มนธิชา ก้องวุฒิเดช 71-82.pdf

HUM009 คุณค่าจากวรรคทองในวรรณคดีของอาจิณ จันทรัมพร - ชลธิชา เนียมอิ่ม 83-99.pdf

HUM010 การปนภาษาอังกฤษในกระทู้ถามบนเว็บไซต์พันทิป - เปรมกมล โยวะกา 100-115.pdf

HUM011 การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยของข่าวบันเทิงจากเว็บไซต์sanook.com - กรรณิกา ปาใข 116-128.pdf

HUM012 ลักษณะของสังคมดิสโทเปียที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นเรื่อง “สิงโตนอกคอก” - กนกกาญจน์ รักชาติ 129-143.pdf

HUM013 อิทธิพลวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่มีต่อบทเพลงร่วมสมัย - จิราพร จันทร์เรือง 144-154.pdf

HUM014 บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะในหนังสืออัตชีวประวัติเรื่อง “บุหงาซากุระ” - ณัฏฐนิชา พนมอาภรณ์ชัย 155-168.pdf

HUM015 การศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในเพลงลูกกรุงของ สุเทพ วงศ์กำแหง - ศิริรัตน์ รางวรรณา 169-181.pdf

HUM016 กลวิธีการประพันธ์และแนวคิดในกวีนิพนธ์ของนายทิวา - วณัฐชา วรรณะอยู่ 182-197.pdf

HUM017 การใช้คำและสำนวนในเพลงของวงไอน้ำ - วราพร วาปีทำ 198-211.pdf

HUM018 ภาพพจน์และสำนวนในเพลงของวงแพนเค้ก - จิตรา ดีสมชื่อ 212-222.pdf

HUM021 การวิเคราะห์เนื้อหาในข้อสอบโทอิค - ชลิดา อมแย้ม 223-243.pdf

HUM022 การใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์ - ณัฐกานต์ ภูวงศ์ 244-256.pdf

HUM027 การศึกษาความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพทางธุรกิจ - ปภัสวรรณ พนมเขตร์ 257-263.pdf

HUM028 รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อของบทความที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม - วรารัตน์ จอมสาร 264-271.pdf

HUM030 การสำรวจการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา - ภัทรสุดา โตอาจ 272-279.pdf

HUM031 แนวทางการประกอบอาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - อภิญญา จริยสุธรรมกุล 280-288.pdf

HUM032 Analysis of sentence structure of legal writing in contract - พัชริดา สัมฤทธิ์สุทธิ์ 289-300.pdf

HUM035 How is the commercial contracts important for a company? - ฐิติชญา แก้วพุกัม 301-312.pdf

HUM038 ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน IKEA กรณีศึกษาบริษัท IKANO ประเทศไทย - ฉัตรณรงค์ บุญเจริญ 313-322.pdf

HUM040 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเพื่อนร่วมงานตามกรอบกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ - วรวิทย์ จันทร์สีเงิน 323-331.pdf

HUM044 คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม - ลักขณา อุดม 332-343.pdf

HUM045 คุณสมบัติของพนักงานให้บริการจองห้องพักในโรงแรม - วันวิสา บุญมี 344-357.pdf

HUM046 The comparison of the flight attendant’s qualification between USA and Europe - เพ็ญประภา สุวรรณพรม 358-366.pdf

HUM048 การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารของผู้เล่นผ่านเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ - สิริมณีวัลย์ ลี้เจริญรักษา 367-380.pdf

HUM049 Types of Verbs in TOEIC and TOEFL Tests - ณัฐณิชา สายสนิท 381-393.pdf

HUM050 คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับในโรงแรม - ประภาพรรณ พงษ์ศิริพร 394-405.pdf

HUM051 Key Grammatical Points in the TOEIC Tests - Phatchareephorn Pangsai 406-417.pdf

HUM052 การใช้คำแสลงภาษาอังกฤษในเพลงสากล - กาญจนา หอมจันทร์ 418-427.pdf

HUM053 The Use of Interjections in English Song - ปภาวรินท์ สุขเพ็งพะเนา 428-442.pdf

HUM054 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - ปณัสยา พิมพ์กลาง 443-450.pdf

HUM055 การใช้กาลในเพลง 10 อันดับของบิลบอร์ด - ปัญญาพร หว่างแทน 451-460.pdf

HUM056 Communications in English by Front Office Staff - กัณฑ์เอนก รอดสง 461-471.pdf

HUM058 แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ - รัชดาภรณ์ เสียงเพราะ 472-482.pdf

HUM059 การวิจัยกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 - นภัสวรรณ อาจกูล 483-490.pdf

HUM060 ความแตกต่างของคุณสมบัติพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างสายการบินในทวีปยุโรปและเอเชีย - เสาวณี สุขขำมาศ 491-501.pdf

HUM061 The comparison of passive voices between TOEIC and TOEFL tests - Burin Pincharoen 502-512.pdf

HUM062 สำนวนภาษาอังกฤษในเพลงสากล - ศิครินทร์ สีพล 513-523.pdf

HUM064 ข้อผิดพลาดของความสอดคล้องระหว่างประธานกับคำกริยาในเพลงสากล - ณัฏฐา เหมือนวงษ์ธรรม 524-536.pdf

HUM066 การศึกษาความคิดเห็นต่อการการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา - อัมภุ เพียรเจริญ 537-549.pdf

HUM067 การใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง - ปวีณนุช พุ่มจิต 550-561.pdf

HUM068 การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ - ปริชญา ป้อมจันทร์ 562-572.pdf

HUM070 การใช้คำเชื่อมในบทเพลงภาษาอังกฤษ - วันชนะ ป้องทอง 573-586.pdf

HUM071 ความแตกต่างของคุณสมบัติที่พิจารณาในการรับสมัครเข้าทำงานของสายอาชีพธุรกิจ - ปิยะพร ปานเฟือง 587-594.pdf

HUM072 The Comparison of Cabin Crew’s Qualifications in Three Continents - Kannawee Dacharun 595-607.pdf

HUM073 กริยาวลีในเพลง 10 อันดับในบิลบอร์ด - กมลทิพย์ พรรษา 608-619.pdf

HUM074 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด - สุชานันท์ มอญถนอม 620-630.pdf

HUM075 การใช้แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาภาษาอังกฤษด้านการเขียน - ศิวะพร วรรณรัตน์ 631-642.pdf