บทความด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 SSI001 - SSI100

บทความด้านสังคมศาสตร์ SSI001 - SSI100SSI001 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซื้อสินค้าไลฟ์สไตล์แบบญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ธนวัฒน์ บัวเสี้ยว 643-654

SSI005 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร - เกศินี บุญรอด 655-664

SSI006 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี - สุริยา กิ่งก้าน 665-677

SSI007 ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการจองห้องพักผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร - จณิสตา ตั้งสุวรรณศรี 678-689

SSI008 ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแบบ Hostel ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ - สุธิชา จัตุชัย 690-701

SSI010 พฤติกรรมของผู้มาใช้บริการร้าน Let’s Relax Spa & Onsen Thonglo - ศรัญญา ยอดสิน 702-709

SSI011 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทย - พัทธมน เกียรติบัณฑิต 710-715

SSI012 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลของทุเรียนนอกฤดูกาล (กรณีศึกษาสวนทุเรียนในเขตอำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร) - หทัยกาญจ์ หนูเรือง 716-722

SSI014 แนวทางพัฒนาการให้บริการของรถไฟไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย - สุลักขณา หมอยา 723-728

SSI015 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านนวดไทย ร้าน Go Inter ของนักท่องเที่ยวชาวไทย - สุกัญญา แก้วเมืองมูล 729-733

SSI021 ภาพลักษณ์ทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับประทานอาหารสตรีทฟู้ดส์ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตรอกถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร - นุชจิรา เสียงล้ำ 734-744

SSI025 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจรวมของแหล่งท่องเที่ยววัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ปวริศ ผลพระรักษา 745-754

SSI026 แนวทางการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการบริการของโรงแรมแนวบูทีคในกรุงเทพมหานคร - อลงกรณ์ จานุสรณ์  756-767

SSI028 การศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร - อรยา สร่างย่านาง 768-786

SSI030 การศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการท่าอากาศยานในกรุงเทพฯและปริมณฑลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - เพ็ญผกามาศ ศรีสวัสดิ์ 787-794

SSI031 แนวทางการพัฒนาของสายการบินไทยในการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอพพลิเคชั่น - ทัชชกร พลที 795-800

SSI033 พฤติกรรมการท่องเที่ยวและทัศนคติของคนไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - กรรฉัตร วงษ์มณี 801-807

SSI041 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - พิมพ์วิภา ชิยางคะบุตร 808-816

SSI042 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี - ธนัชพร เปี่ยมฤทัยพินิจ 817-826

SSI043 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี - ชไมพร หอมคำ 827-836

SSI044 ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนำชมจังหวัดอุดรธานี - เจนจิรา ขันงาม 837-846

SSI045 ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - อาภาภรณ์  จวงโส 847-855

SSI046 พฤติกรรมและความพึงพอใจของการเลือกใช้บริการที่พักแรมราคาประหยัดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดอุดรธานี - ขวัญจิรา แก้วระเวง 856-867

SSI047 พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - ธีมาพร มาติยา 868-879

SSI048 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - แสงประกาย นิลภูมิ 880-888

SSI049 พฤติกรรมในการเดินทางของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนำชมจังหวัดอุดรธานี - กนกพร โสมาณวัฒน์ 889-899

SSI050 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - มินตรา แดนสุรินทร์ 900-911

SSI051 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เส้นทางรถรางนาชมจังหวัดอุดรธานี - สุธาริณี บุญปัญญา 912-923

SSI052 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกใช้ที่พักแรมราคาประหยัดในจังหวัดอุดรธานีกรณีศึกษา : โรงแรมราคาประหยัดบนถนนประจักษ์ศิลปาคาร - กรวรรณ  นวลศรี 924-932

SSI053 การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม ตาบลเชียงแหว อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - ธณาตย์  อุปฌาใต้ 933-940

SSI054 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางโดยสารด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ศิริรัตน์  เสวะนา 941-950

SSI055 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี - สรวิศ  พรมสวัสดิ์ 951-959

SSI056 การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดอุดรธานี - สุปรียา  ว่องไว 960-967

SSI057 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า : กรณีการล่าสัตว์ - รัตติยา  พุ่มศรี 968-979

SSI058 ปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ - ณัฏฐณิชา ปาลวัฒน์ 980-992

SSI059 การฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ - กรรณิการ์  เกตุรัตน์ 993-1005

SSI060 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินดิจิทัล - วรัญญา ธูปทอง 1006-1014

SSI061 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสัตว์ - สาวิตรี วรสันต์ 1015-1023

SSI062 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต - รักษิณา สนุกพันธ์ 1024-1031

SSI063 การควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทางเพศ - อุมาพร ขำทอง 1032-1039

SSI064 ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินในเกมส์ออนไลน์ของผู้เล่นเกมส์ - กุลชาติ ดีชัย 1040-1045

SSI065 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะของเงินดิจิทัล - สุธิตา แซ่โค้ว 1046-1055

SSI066 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่มีเจ้าของ - กุลทินี วิรุณพันธ์ 1056-1065

SSI067 มาตรการจำกัดความรับผิดของผู้ค้ำประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) - ชยนันท์ โนรี 1066-1074

SSI068 ปัญหาการใช้สิทธิบังคับจำนองของผู้รับจำนอง : กรณีศึกษาตามมาตรา 729/1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - ฐัถฏ์กรณ์ กฤติวาณิชย์ 1075-1089

SSI069 ปัญหาทางกฎหมายในการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่และอัตราโทษของการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ - ปิยวรรณ จันทรา 1090-1100

SSI070 แนวทางปรับปรุงข้อกฎหมายยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 : ศึกษากรณีการนำกัญชามาใช้รักษาโรค - อัสรา โพธิ์หลำ 1101-1109

SSI071 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยสําหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ภายใต้กฎหมายเดิมกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 - ศิวะ มุ่งพูนกลาง 1110-1117

SSI072 ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ถ่ายเอกสารเพื่อการศึกษา : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา - ธาราทิพย์ ขุนทรง 1118-1125

SSI073 ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ - ปัณณวัฒน์ อธิบูรณการ 1126-1134

SSI074 ความผิดเกี่ยวกับเพศ : ศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายอาญาการกระทำผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา (RAPE) และการกระทำผิดฐานอนาจาร (INDECENT) - กนกพร ศรีจันทร์ 1135-1141

SSI075 ปัญหาค่าตอบแทนทนายความขอแรง - อนุสรณ์ พรมดี 1142-1149

SSI076 มาตรการทางกฎหมายภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - กาญจนา พุทธโอวาท 1150-1158

SSI077 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในการกระทำละเมิดของคนเสมือนไร้ความสามารถ - มณฑาทิพย์ เสาหงษ์ 1159-1167

SSI078 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถในกรณีไม่มีผู้อนุบาล - ปรียานุช สงแช้ม 1168-1177

SSI079 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541: ศึกษากรณีการจ้างแรงงานเด็ก - ณิชาวีร์ นามธรรม 1178-1186

SSI080 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541: ศึกษากรณีการจ่ายค่าชดเชย - ชัยณรงค์ บัญพันธุ์ 1187-1195

SSI081 มาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอินเดีย - ปรางค์แก้ว สัตย์รักษ์ 1196-1204

SSI082 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กรุงเทพมหานคร - ปรเมษฐ สาพร 1205-1219

SSI083 ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานีตำรวจบางพลัด กรุงเทพมหานคร - คริษฐา อ้อนกระโทก 1220-1233

SSI084 การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร - เทพนภา ดวงสันเทียะ 1234-1243

SSI085 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร - ดารินทร์ แจ้งกร 1244-1253

SSI087 การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรณีศึกษาด้านการถูกล่วงละเมิดทางเพศ - สกุลทิพย์ เก่งประดิษฐ์ 1254-1270

SSI088 การมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการป้องกันอาชญากรรม - สิรินญา มาลัยแก้ว 1271-1278

SSI090 คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสถานีตำรวจนครบาลบางบอน เขตบางบอนกรุงเทพมหานคร - ทศพร สายปัญญา 1279-1285

SSI091 บทบาทและหน้าที่ของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลสามเสน - วราภรณ์ ผองสง่า 1286-1295

SSI092 บทบาทของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน - พัชรี ขวัญเถื่อน 1296-1306

SSI094 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม - สิริกร มหาทรัพย์ 1307-1317

SSI098 ปัญหาการกำหนดสภาพบุคคลแก่ปัญญาประดิษฐ์ : กรณีศึกษาสหภาพยุโรปเปรียบเทียบประเทศไทย - สมฤดี แก้วขาว 1318-1333

SSI099 อิทธิพลที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริการในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - กุลวดี กุลวดีวงศ์ 1334-1345

SSI100 อิทธิพลในการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มวัยรุ่น - ธนกฤต คล้ายแก้ว 1346-1355