บทความด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 SSI101 - SSI196

บทความด้านสังคมศาสตร์ SSI101 - SSI196SSI101 อิทธิพลที่มีผลต่อการใช้สื่อโซเชียล กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - สาวสุเมษา ศรีวิไชย 1356-1366

SSI102 อิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกเครื่องแต่งกาย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ณัฐวดี เจริญพร 1367-1378

SSI103 พฤติกรรมและปัจจัยการเลือกซื้อเสื้อผ้า กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ฉัตรกมล สุขสำราญ 1379-1386

SSI104 ปัจจัยในการตัดสินใจเพื่อเลือกบริโภคอาหาร กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ธัญจิรา จันทร์เจริญ 1387-1396

SSI105 ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประสบความสำเร็จในทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - มัณฑนา จิตต์ภักดี 1397-1410

SSI106 แนวทางการสร้างชุมชนพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ให้น่าอยู่ในยุค 4.0 โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - จิตรอนงค์ กมลสินธ์ 1411-1426

SSI107 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พรพิชชา อุ่นใจ 1427-1442

SSI108 การรับรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - วรรณพร ด่านอรัญ 1443-1455

SSI109 การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - นพวรรณ จันทร์มณี 1456-1469

SSI110 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนพฤกษา 3 อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ธันย์ชนก ชื่นจิตต์ 1470-1482

SSI111 แนวทางในการบริหารและการจัดการวัดให้สำเร็จตามรูปแบบการบริหารของพุทธบริษัท กรณีศึกษาวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - วราภรณ์ เชี่ยวเวทย์ 1483-1495

SSI112 การบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบพุทธบริษัทของวัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - อินทิรา น้อยนวล 1496-1508

SSI113 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธงไทโชติ (2005) จำกัด - ชาคริต สินปรุ 1509-1518

SSI114 ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เกิดแหล่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - จุฑามาศ มณีพันธ์ 1519-1530

SSI115 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม - สุจิตตรา ภูมิพนา 1531-1544

SSI118 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ - วิเนต  ทองปลิว 1545-1554

SSI120 ช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสามารถรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - วันกุมภา เชาวลิตรธำรง 1555-1564

SSI121 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - เนาวญา ระดิ่งหิน 1565-1575

SSI125 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ชรินรัตน์ เท่าเทียม 1576-1587

SSI128 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชาฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - วิลาวัลย์ พุทธะอัง 1588-1598

SSI130 วิถีชีวิตริมน้ำของประชาชนตลาดน้ำวัดตลิ่งชันเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร - อมรรัตน์ พลอยมุกดา 1599-1607

SSI132 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำของประชาชน 5 ตลาดน้ำ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพเทพมหานคร - สิราวรรณ สมเพาะ 1608-1614

SSI133 วิถีชีวิตริมน้ำของประชาชนตลาดน้ำวัดสะพาน เพื่อการท่องเที่ยวในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - เตชะภณ คำแสน 1615-1621

SSI134 การศึกษาจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ำของ 5 ตลาดน้ำ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - พรสิษฐ์ น้อยรักษา 1622-1629

SSI135 วิถีชีวิตริมน้ำของประชาชนตลาดน้ำตลิ่งชัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - ขวัญชนก เดชพงศ์ 1630-1635

SSI136 วิถีชีวิตริมน้ำของประชาชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - เบญจรัตน์ บุญมี 1636-1642

SSI138 การปฏิบัติตามกิจกรรมในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร - อิสริยา สิบอ่อน 1643-1650

SSI141 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัยด้วยการตัดสินใจเชิงลําดับชั้นในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ศศิมล ทองรอด 1651-1669

SSI144 การพัฒนาแอปพลิเคชันการจำแนกขยะเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสำหรับแม่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก - คนธรส เสนีย์ 1670-1679

SSI145 การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแนะนำบทบาทใหม่ของบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล - นพวรรณ หลักบุญ 1680-1686

SSI146 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนสำหรับผู้สูงอายุ - ณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ 1670-1679

SSI147 การพัฒนาหนังสือโต้ตอบได้ นิทานอ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดสระเดี่ยวพาเพลิน เรื่องแม่มดชิตาเกะ - อารียา งามลักษณ์ 1697-1705

SSI148 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการบริโภคผักและผลไม้บำรุงสุขภาพ - มาริษา อินทนน 1706-1712

SSI149 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสุขภาพ - พรเพชร ตะเคียนราม 1713-1722

SSI150 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพลงเชียร์สำหรับกิจกรรมรับน้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - พุทธชาติ เพชรนิล 1723-1732

SSI151 การพัฒนาแอปพลิเคชันหนังสือเสียงเรื่องโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและวิธีดูแลสายตาเบื้องต้น - มนัสพร กำชัยถาวรรัตนะ 1733-1742

SSI152 การพัฒนาแอปพลิเคชันสูตรเครื่องดื่มจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ - สุวพัช แก้วกาจน์ 1743-1752

SSI153 การพัฒนาแอปพลิเคชันเรื่องพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ - วราภรณ์ วิมล 1753-1761

SSI154 การพัฒนาเกมบนสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษระดับช่วงชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย - บุศรัตน์ สลัดทุกข์ 1762-1771

SSI155 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการใช้สมุนไพรไทยเพื่อเสริมความงาม - สุชานันท์ แก้วกัลยา 1772-1781

SSI156 การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - วินัชนันท์ นวลคำ 1782-1795

SSI157 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร - ชนินาถ ไกรเทพ 1796-1804

SSI158 การพัฒนาเกมฝึกสมองลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - ณัฐสุดา เพ็ชรวิเศษ 1805-1815

SSI159 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - พีรณัฐ ทองมี 1816-1830

SSI160 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้านสารสนเทศศาสตร์สำหรับนักศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ - กนกสิริ ปรางจโรจน์ 1831-1842

SSI161 การพัฒนาแอปพลิเคชันเตือนการดื่มน้ำสำหรับผู้สูงอายุ - ชลิต สุกิจรัตนาภรณ์ 1843-1854

SSI162 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกม - มิรันตี ศิลป์ขจรชัย 1855-1864

SSI163 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกเข้าร้านหนังสือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - จารุวรรณ เลิกเมือง 1865-1871

SSI164 การศึกษาความต้องการใช้บริการจองรถพยาบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนาแอพพลิเคชัน การจองรถพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา : บริษัท เมดิคอล เซฟตี้ ทีม (ไทยแลนด์) จำกัด - เพ็ญโฉม ยาทะเล 1872-1880

SSI165 ระบบการสั่งอาหารในโรงพยาบาล - จิราวรรณ  ผาดไธสง 1881-1889

SSI166 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร - ชไมพร นนทรัตน์ 1890-1897

SSI167 การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรอง 55 จังหวัด - ชัชพล แซ่เหลียง 1898-1906

SSI168 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการคลังข้าวเปลือก กรณีศึกษา : โรงสีตราธงชัยพันธุ์ข้าว - ณัฐภัทร ปนานนท์ 1907-1914

SSI169 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อการออกแบบแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: ชุมชนเขตบางพลัด - นิรมล วิวรรธน์โภคิน 1915-1921

SSI170 การศึกษาการเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก - อรยา จันทรธิกานนท์ 1922-1931

SSI171 แอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารเจในกรุงเทพมหานคร บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - ยศวรรธน์ ชาวส้าน 1932-1944

SSI172 พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนการเลือกคลาสฟิตเนสผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ - อัมฤทธิ์ จิระพันธ์วัฒนา 1945-1958

SSI173 การวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศด้านอาหารเสริม - วัลวดี เหมนิธิ 1959-1964

SSI174 การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ - ณัฐพัชร์ คงทอง 1965-1976

SSI175 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวภาคตะวันตกโดยชุมชน - ภัทรา จรดล 1977-1985

SSI176 การสำรวจความรู้เส้นทางของผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) - สกานต์ ดีแก้ว 1986-1992

SSI177 วิเคราะห์การใช้คำจากบทความนวนิยาย - สุพรรษา จิตอุทัศน์ 1993-1999

SSI178 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรับบริการการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารประจำทางสายภาคตะวันออก - วรัมพร ศรีเนตร 2000-2012

SSI179 การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ - รติกร สูงสมสกุล 2013-2021

SSI180 แอปพลิเคชันแนะนำสินค้าอะไหล่รถยนต์ ย่านสวนมะลิ ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย - จิรศักดิ์ ทรัพย์เจริญพงศ์ 2022-2032

SSI187 ภาวะผู้นำเหนือผู้นำกับองค์การภาครัฐ - สุภาภรณ์ พวงเข็มแดง, ชนินทร์ จักรภพโยธิน 2033-2042

SSI188 คนจนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้จน : การประเมินผลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - อริสา บุญมี 2043-2053

SSI189 เปรียบเทียบสวัสดิการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย - มณีรัตน์ ทรัพย์พล 2054-2064

SSI190 การบริหารจัดการวงหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ - วิรชา ศรีพุทธา 2065-2075

SSI191 การจัดการความเสี่ยงตามแนวทางหลัก COSO ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สาวิตรี ลือคำหาญ 2076-2087

SSI192 ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง : รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย - อารีรัตน์ แพ่งสะพา, ดวงพร อุไรวรรณ 2088-2102

SSI193 การกำหนดนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ - อิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์, ดวงพร อุไรวรรณ 2103-2115

SSI194 7s framework model กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ฤทธิชัย บุญธรรม, วิไลลักษณ์ เรืองสม 2116-2126

SSI196 กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย - ชลนิภา รุ่งเรืองศรี, จารุณี มุมบ้านเซ่า 2127-2140